znak Městyse KovářskáOdbor matrika a evidence obyvatel

 

Cestovní doklady

Cestovní pasy pouze Městský úřad v Kadani !

Doklady potřebné pro vydání cestovního pasu:
– Občanský průkaz
– Rodný, oddací list
– Starý cestovní pas
– Osoby mladší 15 let, které nevlastní OP ani cestovní pas, musí předložit Osvědčení o státním občanství

Cestovní pasy:
– Děti do 5 let – cestovní pas bez strojově čitelných údajů, nutná fotografie, platnost 1 rok, poplatek 50 Kč
– Děti od 5 – 15 let – cestovní pas s biometrickými údaji, platnost 5 let, poplatek 100 Kč
– Občané 15 let a více – cestovní pas s biometrickými údaji, platnost 10 let, poplatek 600 Kč

Rychlý cestovní doklad:
– Děti od 0 – 15 let – cestovní pas bez strojově čitelných údajů, platnost 1 rok, poplatek 2 000 Kč
– Občané 15 let a více – cestovní pas bez strojově čitelných údajů, platnost 1 rok, poplatek 4 000 Kč

Správní poplatky

dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Změna jména či příjmení:
– Vydání povolení změny příjmení hanlivého, směšného, výstředního, zkomoleného, cizojazyčného: 100 Kč
– Jména nebo příjmení v ostatních případech: 1000 Kč
– Navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu do 30-ti dní od nabytí právní moci rozhodnutí (formou oznámení): zdarma
– Navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu po 30-ti dnech od nabytí právní moci rozhodnutí (formou žádosti): 100 Kč
– Navrácení se k již dřívějším příjmení či k rodnému příjmení, které nebylo předchozím příjmením po rozvodu (formou žádosti): 1000 Kč

Manželství:
– Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
– Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč
– Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč
– Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem: 1000 Kč
– Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč

Občanské průkazy:
– Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: 500 Kč
– Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc: 100 Kč
– Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce: 100 Kč
– Vydání OP občanu mladšímu 15 let: 50 Kč
– Vydání OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy: 100 Kč
– Odblokování elektronické identifikace OP: 100 Kč

Ověřování listin nebo podpisu:
– Ověření pravosti podpisu nebo otisku razítka na listině (za 1 podpis): 30 Kč
– Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie (za 1 stranu formátu A4): 30 Kč

Autorizovaná konverze dokumentů:
– Z listinné podoby do elektronické podoby i naopak (za každou i započatou stránku konvertované listiny): 30 Kč

Různé:
– Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin: 20 Kč/ matriční událost
– Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu: 100 Kč
– Doslovný výpis z matriční knihy – opis (za každou i započatou stránku): 50 Kč
– Podání žádosti o zprostředkování kontaktu (za každou kontaktovanou osobu (formou kolku): 500 Kč
– Ohlášení změny místa trvalého pobytu : 50 Kč
– Osvědčení o státním občanství ČR k cestovnímu pasu: 100 Kč

znak Městyse KovářskáFormuláře ke stažení