znak Městyse KovářskáPoskytování informací

 

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo podání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.

1. Obecní úřad je členěn na odborné útvary.

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem, je podatelna obecního úřadu v Kovářské na kontaktní adrese, úřední hodiny 7.30 hod. – 17.00 hod.

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím:

“§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě, uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
(2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat…..
(3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
(4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
(5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
(6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).”

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů
Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) – 7 dnů.
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3 písm. a) – 7 dnů.
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3 písm. b) – 3 dny.
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3 písm. c) – 15 dnů.
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů.
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů.
Upřesnění žádosti o informaci žadatelem (§ 14 odst. 3 písm. a) – 30 dnů.
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15 odst. 4) – 15 dnů.
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů.
Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1. 1. 2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

znak Městyse KovářskáPostup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo může o informaci požádat
– je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
– kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy se informace neposkytne
– je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
– jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v pol. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
– pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
– jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
– pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá
– ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
– písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat
– musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
– neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu
– jeli žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
– pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
– pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
Co když orgán žádosti nevyhoví
– pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
– jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví
– proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá
– odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
– o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada
– ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
– proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát
– úhrada za informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Bude vybírána podle platného sazebníku Obce Kovářská
Kde lze o poskytnutí informace žádat:

Na jakou adresu lze žádost zaslat:
Obecní úřad Kovářská
Nám.J.Švermy 64
431 86 Kovářská

email: sekretariat@kovarska.cz

 

znak Městyse KovářskáSazebník

 

úhrad za poskytování informací Úřadem městyse Kovářská na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který schválila Rada městyse Kovářská usnesením RM č. 2017/006 dne 12. ledna 2017.

Za poskytnutou písemnou informaci, v tištěné nebo elektronické formě, se vybere úhrada nákladů vzniklých s vyhledáváním a zpracováním informací. Výše úhrady se stanoví jako souhrn dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

     1. pořízení kopií (kopírování na kopírovacím stroji)

 – černobílá A4 … 4,- Kč/ks
– černobílá A3 … 8,- Kč/ks
– barevná A4   …10,- Kč/ks
– barevná A3   …20,- Kč/ks

     2. skenování kopií (oskenovaná kopie pro žadatele o informaci-e se zároveň ukládá jako tištěná kopie do spisu poskytovatele informace-í)

 – černobílá A4  … 4,- Kč/ks
– černobílá A3  … 8,- Kč/ks
– barevná A4   …10,- Kč/ks
– barevná A3   …20,- Kč/ks

     3. pořízení technických nosičů dat

 – CD ……… 50,- Kč/ks
– DVD ……… 50,- Kč/ks

     4. odeslání informací žadatel

 – poštovné dle platného sazebníku České pošty

     5. mimořádné rozsáhlé vyhledávání informace

 – za mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací není považováno vyhledávání a zpracování informací nepřesahující třicet minut práce. V případě, že vyhledávání a zpracování informací přesáhne třicet minut práce bude úřad městyse požadovat úhradu nákladů ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu práce s vyhledáváním a zpracováním informace.

Pokud v rámci jedné žádosti nepřesáhne částka za poskytnutí informace 20,- Kč, náklady nebudou požadovány.

Tento Sazebník úhrad za poskytování informací Úřadem městyse Kovářská na základě ustanovení zákona        č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je platný od 12. 1. 2017.

znak Městyse KovářskáNejdůležitější předpisy

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje.
– zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování o poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informaci poskytnout),
– zákon č. 71/1967 Sb, o správním řízení, v platném znění,
(procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti),

– zákon č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění,
(upravuje práva občanů obce a práva občanů vlastnících na území obce nemovitost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce a vynášet na něm připomínky, vyjadřovat se k rozpočtu obce a závěrečnému účtu a nahlížet do zápisů a usnesení zastupitelstva obce, usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady).

 

znak Městyse KovářskáVýroční zprávy dle zákona č. 106/1999 SB.

 

 

znak Městyse Kovářská Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 SB.