znak Městyse KovářskáInformace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

 

Oficiální název: MĚSTYS KOVÁŘSKÁ
Starosta: Milan Duháň
Důvod a způsob založení:
Obec Kovářská vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

znak Městyse KovářskáBankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti

 

Komerční banka , č. účtu 7710800207/0100

IČO: 00261947

DIČ: CZ261947

 

znak Městyse Kovářská  Sbor dobrovolných hasičů

 

Velitel: Rudolf Windisch

Důležitá telefonní čísla:
– velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 724 148 359
– výjezdová jednotka 606 888 471, a v případě výpadku mobilní sítě:
– požární zbrojnice 474 396 280
– byt velitele JSDH 474 396 177

Tísňové volání 150 nebo tísňové číslo 112, které je napojeno ze všech telefonních operátorů z katastru naší obce do krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Toto telefonní číslo je schopné spojit všechny složky Integrovaného záchranného systému ( hasiči, policie ČR, záchranná služba). Je určeno především pro cizince nebo pro případy kdy nelze využít ostatních tísňových linek.

Další důležitá telefonní čísla:
– Záchranná zdravotní služba 155
– Policie České republiky 158
– Zdravotnické zařízení 474 396 136
– Odd. Policie České republiky 474 386 104 nebo 721 637 679
– Hasičský záchranný sbor 950 421 011
– Ředitelství HZS okresu 474 686 013
– Odborně způsobilá osoba PO 602 476 670
– Pohotovostní služba rozvodných závodů 800 900 666
– Pohotovostní služba vodáren 800 101 047

znak Městyse KovářskáSamostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl l, § 35)

 

1) Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)

1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.
2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

znak Městyse KovářskáGDPR

 

 

znak Městyse KovářskáProjekty